BIZNESWOMAN TO TY!

Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.
Nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0017/16E

Wartość projektu: 1 965 114,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 670 346,90 zł

CELEM GŁÓWNYM

jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy przez 45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 80% na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia, poprzez diagnozę ich predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 39 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.

GRUPA DOCELOWA

45 osób fizycznych

będących kobietami bez zatrudnienia powyżej 29 r.ż. zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

35 osób bezrobotnych

powyżej 29 r.ż. zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

10 osób biernych zawodowo

powyżej 29 r.ż. zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


80% uczestniczek (36 os.) będą to mieszkanki powiatów o wysokiej stopie bezrobocia:

włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz.!UWAGA!

Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 r.ż.

 

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Uczestniczkami nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez wsparcia w ramach projektu.


RODZAJE WSPARCIA

Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania

Wezmą w niej udział wszystkie wyłonione w fazie rekrutacji uczestniczki (45os.). Diagnozę przeprowadzi doradca zawodowy w ramach 2części: (1) wywiad nt. posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i potrzeb szkoleniowo-doradczych (1h/os.), (2) opracowanie indywidualnego planu działania - IPD (1h/os.).INDYWIDUALNE PORADNICTWO BIZNESOWE:

zakłada spotkania z doradcą biznesowym - w uzasadnionych przypadkach realizacja np. w formie wideokonferencji, w średnim wymiarze 4 godz./os., z naciskiem na aktywną współpracę uczestniczki z doradcą. Tematyka dotyczyć będzie m.in.: przygotowania biznesplanu, wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, dopracowania pomysłu na biznes, wskazywania ryzyk wynikających z założeń biznesplanu, wypracowywania optymalnych rozwiązań, planowanie ścieżek rozwoju.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:

bezpośrednie spotkania z psychologiem w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb (średnio 3 godz./os.). Głównymi zadaniami psychologa będą m.in.: wzmacnianie postawy aktywnej i przedsiębiorczej uczestniczek, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej w kontekście samorozwoju, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie w nowej roli i na gruncie biznesowym, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, motywowanie do realizacji ścieżki w projekcie zg. z założeniami IPD, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu.

SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU:

będą realizowane w 3 grupach po 15os. i obejmą łącznie 4 dni szkoleniowe x 6 godz. Zaplanowano: szkolenie nt. przygotowania biznesplanu (1dzień), zakres tematyczny: konstruowanie i realizacja biznesplanu, analiza rynku, strategia marketingowa, założenia finansowe, szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości (3 dni), zakres tematyczny: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, podstawy księgowości, przepisy podatkowe, źródła finansowania, reklama. Szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb uczestniczek.


Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację otrzyma 39 uczestniczek. Kwota wypłaconej dotacji nie przekroczy 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę tj. ok. 22 600, 00 zł. Otrzymanie dotacji będzie uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia jej zwrotu. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia firmy. UP otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
Wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych.

wypłata comiesięcznych transzy w wysokości 1300 zł (nie więcej niż min. wynagrodzenie za pracę), umożliwiających pokrycie części niezbędnych opłat, związanych z prowadzeniem firmy, jak koszty administracyjne, składki ZUS, ubezpieczenie mienia. Podstawowe wsparcie finansowe będzie wypłacane do 6 m-cy od rejestracji działalności wszystkim przedsiębiorczyniom. O wsparcie przedłużone (o kolejne 6m-cy) będą mogły się ubiegać właścicieli firm w uzasadnionych przypadkach (np. w razie trudności w dalszym utrzymaniu biznesu).

Wsparcie pomostowe w postaci PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (PRAWNE, KSIĘGOWE):

Udzielane przez prawnika bądź doradcę z zakresu księgowości zależnie od potrzeb uczestniczki (średnio 3
porady/os.). Będzie polegało na rozwiązywaniu konkretnych trudności w prowadzeniu firmy poprzez analizę problemu, przyczyn i alternatyw, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Wsparcie będzie realizowane gł. w formie bezpośrednich spotkań.
Wsparcie pomostowe w postaci SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ/KURSÓW:

przewiduje się utworzenie 3 grup po 13os. Każda grupa weźmie udział w 2 szkoleniach. Dobór szkoleń dla każdej z uczestniczek oraz szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb. Wnioskodawca przewiduje, iż tematyka szkoleń będzie dotyczyła mi.in.: skutecznej sprzedaży, budowania marki, budowania zespołu i zarządzania.
Przewiduje się że część zajęć będzie prowadzona metodą warsztatową. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji potwierdzonych dokumentem.

Wsparcie pomostowe w postaci ASYSTENTURY/MENTORINGU:

wsparcie mentora–praktyka w biznesie w początkowym okresie prowadzenia firmy (średnio 10 godz./os.), który pomoże uczestniczce odkryć swoje mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz ukierunkuje ją na rozwój i realizację własnych możliwości w obszarze prowadzonego biznesu, co przełoży się na nowoczesne podejście do prowadzenia firmy oraz pozwoli na dostrzeżenie i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Wsparcie w formie bezpośrednich spotkań, w uzasadnionych przypadkach możliwa realizacja np. w formie wideokonferencji.DOKUMENTY PROJEKTOWE

Uczestnik projektu może korzystać ze wsparcia dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji
Pobierz

Formularz rekrutacyjny
Pobierz

Oświadczenie - dane osobowe
Pobierz

Oświadczenie - status zawodowy
Pobierz

Oświadczenie - zamieszkanie i wykształcenie
Pobierz

Karta oceny formalnej
Pobierz

Karta oceny merytorycznej
Pobierz

Pobierz wszystko

WSPRACIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych
Pobierz

Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkol.-dorad.
Pobierz

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
Pobierz

Biznesplan
Pobierz

Minimalne wymagania dot. oceny biznesplanu
Pobierz

Karta oceny formalnej biznesplanu
Pobierz

Karta oceny merytorycznej biznesplanu
Pobierz

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finans.
Pobierz

Formularz informacji de minimis
Pobierz

Oświadczenie współmałżonka
Pobierz

Oświadczenie o stanie wolnym
Pobierz

Oswiadczenie o kwalifikowalności VAT
Pobierz

Informacja o rachunku bankowym
Pobierz

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego
Pobierz

Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
Pobierz

Załącznik nr 2 do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
Pobierz

Pobierz wszystko

...

...

...

...

...

...

...

...

...

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu! Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji nt. projektu.

Projektodawca

Kompass Consulting Buczkowski Maciej ul. Grunwaldzka 21, IV piętro
60-783 Poznań

  
Biuro projektu

87-100 Toruń ul. Przedzamcze 8 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu

Katarzyna Gawrońska

Koordynator projektu
Tel: 516 445 016
bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl

Olimpia Maćkiewicz

Asystentka biura
Tel: 500 109 881
o.mackiewicz@kompass-consulting.pl